Podmienky ochrany osobných údajov


Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá, a preto sú všetky Vaše osobné údaje spracúvané v
súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov - ďalej len „Nariadenie“). 


I. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je Zuzana Karabinová, IČO 46568689  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

Adresa: Nemcovce 5, 08212
Email: info@kosielkynakrst.sk 
Telefón: +421 903 176 134


II. ZODPOVEDNÁ OSOBA PREVÁDZKOVATEĽA
Zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov možno kontaktovať na adrese info@kosielkynakrst.sk

III. ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú všetky informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Patria sem
informácie ako meno, vek, adresa, telefónne číslo, dátum narodenia, e-mailová adresa, adresa IP alebo
správanie používateľa. Informácie, ktoré nemožno (alebo len s neprimeraným úsilím) spájať s Vašou osobou,
napr. pseudonymizácia informácií, nie sú osobnými údajmi. Spracovanie osobných údajov (napr.
zhromažďovanie, vyhľadávanie, používanie, ukladanie alebo prenos) vždy vyžaduje právny základ alebo Váš
súhlas. Spracované osobné údaje sa vymažú hneď, ako je naplnený účel ich spracovania a nebude potrebné
dodržať zákonom stanovené lehoty na uchovávania údajov.

Druhy osobných údajov, ktoré sa spracúvame:
Bežné osobné údaje – ide o identifikačné údaje ako napr. titul, meno, priezvisko, obchodné meno
a pod.
Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa (fakturačná a doručenia), meno na
sociálnej sieti Facebook.
Transakčné údaje – informácie o platbách za naše produkty, tovary a služby.
Informácie o komunikácii – všetky údaje o spôsoboch a predmete vzájomnej komunikácie ktoré
evidujeme, aby sme našim klientom mohli poskytnúť primeranú zákaznícku podporu.
Fotografie – pri našej práci sa dostávame aj do styku aj s fotografiami našich zákazníkov, ktorí nám
svoje fotografie posielajú formou e-mailu alebo súkromnej správy na sociálnej sieti Facebook, prípadne
ktoré s fotografiami, ktoré vyhotovujeme na rôznych podujatiach, ktoré organizujeme. Tieto fotografie
nikdy nesprístupňujeme tretej strane a získavame ich výlučne na základe súhlasu zákazníka.
Informácie o správaní sa zákazníkov na stránke nášho e-shopu – informácie o zákazníkoch
a potenciálnych zákazníkoch, ktorí navštívili našu stránku vrátane informácií o zariadeniach, cez ktoré si
zákazník prezerá našu stránku, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia a jeho
technické parametre, údaje o produktoch, ktoré si zákazník v našom e-shope prezerá, ktoré vkladá do
košíka.

IV. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV


WEBOVÁ STRÁNKA

a) Rozsah a účel spracovania
Vaše osobné údaje zaznamenávame a používame len v rozsahu potrebnom na prevádzkovanie
funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb. 
b) Právny základ
Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia slúži ako právny základ pre spracovanie údajov. Spracovanie uvedených
údajov je nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb a tým slúži na ochranu oprávneného záujmu
Prevádzkovateľa.
c) Lehota uchovania
Vaše osobné údaje sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania
údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do logsúborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky. V dôsledku toho neexistuje žiadna
možnosť námietky zo strany užívateľa. K dlhšej dobe ukladania môže dôjsť v jednotlivých prípadoch, ak
si to vyžaduje zákon.

REGISTRÁCIA DO E-SHOPU

a) Rozsah a účel spracovania
Prevádzkovateľ spracúva na účely registrácie do e-shopu a jeho prevádzky Vaše osobné údaje, ktoré
zákazník poskytne pri registrácii, a to: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a história
objednávok.
b) Právny základ
Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Spracúvanie
osobných údajov Prevádzkovateľom je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie zákazníka v e-shope
a prevádzky e-shopu.
c) Lehota uchovania
Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania záujmu zákazníka o využívanie služieb spojených s
registráciou v e-shope. V prípade, ak počas lehoty 2 rokov nedôjde k prihláseniu zákazníka do e-shopu,
konto zákazníka je z databázy vymazané spolu so všetkými jeho osobnými údajmi.

OBJEDNÁVKA TOVARU PROSTREDNÍCTVOM E-SHOPU (a stým súvisiace aj následné
uskutočnenie platby, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácie)

a) Rozsah a účel spracovania
Prevádzkovateľ spracúva:

 • Na účely objednávky a predaja tovaru prostredníctvom e-shopu (vrátane komunikácie so
  zákazníkom o vybavení objednávky) a dodania tovaru osobné údaje, ktoré zákazník vyplní pri
  objednávkovom procese, a to: meno, priezvisko, poštová adresa, telefónne číslo, e-mailová
  adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu,
  uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet Prevádzkovateľa)
 • Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených vyššie, aj údaje o reklamovanom
  tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácie.

b) Právny základ
Právnym základom spracúvania osobných údajov v prípade objednávky tovaru a stým súvisiace aj
následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácie prostredníctvom e-shopu je
čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia.
Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym
základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá na
diaľku medzi zákazníkom a e-shopom.
c) Lehota uchovania
Osobné údaje sú spracúvane počas lehoty plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej
lehoty na dodaný tovar. Po uplynutí lehoty 3 rokov odo dňa nákupu tovaru, sú osobné údaje v eshope vymazané.


KONTAKTNÝ FORMULÁR

a) Rozsah a účel spracovania
Prevádzkovateľ využíva na svojej webovej stránke možnosť zaslať online správu (e-mail) za účelom
zodpovedania otázok zákazníka súvisiacich s poskytovaním našich služieb. Zákazník poskytne
osobné údaje v rozsahu: meno (nepovinné), telefónne číslo (nepovinné), e-mail, obsah správy
(povinné). Po zaslaní správy je na e-mailovú adresu eshop.nozickovo@gmail.com poslaný email
s vyššie uvedenými osobnými údajmi, ktoré zákazník poskytol. Takto získané osobné údaje
nepoužívame na marketingové účely. Pri neposkytnutí údajov nie je Prevádzkovateľ možný
kontaktovať prostredníctvom kontaktného online formulára.
b) Právny základ
Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Spracúvanie
osobných údajov možno považovať za oprávnený záujem Prevádzkovateľa e-shopu za účelom
vybavenia požiadavky zákazníka alebo poskytnutia požadovaných informácií.
c) Lehota uchovania
Akonáhle žiadosť zákazníka bude vybavená a dôležité skutočnosti budú objasnené, osobné údaje
zákazníka spracované kontaktným formulárom budú vymazané. Ďalšie ukladanie sa môže
uskutočniť v jednotlivých prípadoch, ak to vyžaduje zákon.

V. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zoznam príjemcov osobných údajov spracovávaných Prevádzkovateľom závisí predovšetkým na službách, ktoré
zákazník používa. Zoznam príjemcov osobných údajov tiež vyplýva zo súhlasu zákazníka, alebo z právnych
predpisov, a je konkretizovaný v dôsledku krokov zákazníka v e-shope.
Na spracovaní osobných údajov sa môžu v obmedzenej miere zúčastniť spolupracujúce subjekty
Prevádzkovateľa, najmä ktorí pomáhajú technicky efektívne prevádzkovať e-shop, poskytovateľ hostingových alebo dátových služieb, dopravcovia či sprostredkovatelia doručovania zásielok, subjekty obstarávacie elektronické platby a platby kreditnou kartou v eshope, spoločnosti, ktoré vykonávajú servis softvéru, podporu marketingové kampane Prevádzkovateľa a pod.

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

1. Podieľajúce sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • Slovenská pošta

2. zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 • Exohosting.com, 
 • Google.com - Google analytics
 • Shoptet.sk

3. zaisťujúce marketingové služby.

 • Mailchimp.com

Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb ako je mailchimp.com, google.com a dropbox.com, ktoré sú rovnako viazané ochranou údajov.


VI. BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrení k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov najmä zabezpečenie prístupu k počítačom heslom, používaním antivírového programu a pravidelnou údržbou počítačov.

 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VII. Vaše práva

1.Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov


XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Toto Vyhlásenie nadobúda účinnosť dňom 01.05.2023.
Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek toto Vyhlásenie meniť alebo upraviť. Zmena Vyhlásenia nadobúda
platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke Prevádzkovateľa.